Beroepsprocedure

Beroepsprocedure   

Wanneer je het niet eens bent met een door Rotterdam Festivals gemaakte beslissing kun je hier tegen in beroep gaan. hieronder staat de beroepsprocedure beschreven.

Hoe tekent u beroep aan?
Als u het niet eens bent met de beslissing die is genomen door het bestuur van stichting Rotterdam Festivals kunt u beroep aantekenen. U dient hiervoor een beroepschrift in te dienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van de stichting Rotterdam Festivals. In deze brief moet u ook aangeven wat naar uw mening de beslissing op beroep zou moeten zijn. U moet uw beroepschrift sturen naar de stichting Rotterdam Festivals, t.a.v. de raad van toezicht. Bij uw beroepschrift kunt u eventuele relevante stukken meesturen.

Binnen zes weken een beroepschrift indienen
Een beroep moet binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing over de aanvraag in het bezit van de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Festivals zijn. Is het beroepschrift niet binnen zes weken in haar bezit, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep aan te tekenen. Het is raadzaam om een beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden.

U hebt meer tijd nodig
De termijn voor het instellen van beroep is zes weken. Het kan zijn dat u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt inwinnen. Om uw recht op beroep niet te verspelen, kunt u binnen zes weken een brief sturen aan de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Festivals, waarin u meedeelt dat u beroep wilt aantekenen. U schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van de stichting Rotterdam Festivals en waarom u meer tijd nodig hebt voor uw beroepschrift.

Hoe verloopt de beroepsprocedure
Na het verlopen van de termijn waarin beroep kan worden ingesteld, wordt u binnen zes weken op de hoogte gesteld van de samenstelling van de beroepscommissie, haar taken en bevoegdheden en haar werkwijze. U krijgt kopieën toegestuurd van de stukken die de beroepscommissie ter voorbereiding van de behandeling van uw beroep van de stichting Rotterdam Festivals toegestuurd heeft gekregen. Indien u dit wenselijk acht kunt u andere stukken ter aanvulling hierop toesturen aan de beroepscommissie met het verzoek deze toe te voegen aan de stukken. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting met de beroepscommissie.

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting krijgt u de mogelijkheid uw beroepschrift toe te lichten. De vertegenwoordiger van stichting Rotterdam Festivals kan daarop reageren, waarna nog over en weer kan worden gereageerd. De commissieleden kunnen vragen stellen. Behandeling van een zaak duurt 20-25 minuten.

Beroepscommissie
De beroepscommissie, die jaarlijks wordt ingesteld, bereidt de beslissing op de beroepschriften voor door kennis te nemen van alle stukken, inclusief het beroepschrift, te horen en een advies op te stellen voor de raad van toezicht van stichting Rotterdam Festivals.

De beroepscommissie en ook de raad van toezicht toetsten vooral de zorgvuldigheid waarmee uw plan is behandeld, de wijze waarop het besluit van het bestuur is onderbouwd en verwoord. De inhoud wordt niet integraal heroverwogen maar slechts marginaal beoordeeld.

Bekendmaking uiteindelijk besluit
Het uiteindelijke besluit op uw beroep wordt u bekendgemaakt door middel van een brief, waarin wordt verwezen naar de inhoud van het advies van de beroepscommissie aan de raad van toezicht van stichting Rotterdam Festivals. Het advies van de beroepscommissie wordt niet van tevoren toegezonden maar gelijktijdig met het besluit van de raad van toezicht van stichting Rotterdam Festivals.

Beslissing binnen tien weken
De raad van toezicht van Rotterdam Festivals beslist in het algemeen binnen tien weken na het verlopen van de termijn waarbinnen beroep ingesteld kan worden (inclusief hoorzitting en advies beroepscommissie). Dit kan echter met vier weken worden uitgesteld. Als het langer dan tien weken duurt voordat men een beslissing in zake uw beroep neemt, krijgt u daarover bericht.
KALENDER 2019 Kalender 2019
Rotterdam Festivals stelt ieder jaar op basis van de aangedragen plannen een evenementenkalender samen die zoveel mogelijk Rotterdammers bereikt en bezoekers naar de stad trekt. Hierbij presenteren we de evenementenkalender voor 2019, vanaf nu te vinden op onze website.
lees meer